רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

עבירת חגורת בטיחות

   

ואלה סוגי הרכבים בתקנה המחויבים בקיומה של חגורת-בטיחות בכל מושבי הרכב:

רכב נוסעים פרטי, רכב נוסעים פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סיור שאינם בנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד, מונית ורכב סיור הבנויים של מרכב של רכב מסחרי אחוד, רכב מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ורכב מסחרי בלתי-אחוד בעל תא-נהג כפול, אוטובוס זעיר, אוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386

רכב פרטי, מוגדר בסעיף 1 לפקודת התעבורה, כרכב שאינו רכב ציבורי ואינו רכב מסחרי.

מטרת החקיקה בתקנה 83 (ב) (א) לתקנות התעבורה, היא לחייב כל נוסע ברכב להיות חגור בחגורת בטיחות אם קיימת ברכב חגורת בטיחות, כאשר תקנה 364 (א), למעשה מתיחסת ליצרני הרכב ולמכוני הרישוי, וקובעת כי אך ורק ברכבים בהם מותקנים חגורות בטיחות בהתאם לאמור לתקנה הנ"ל יותר לנהוג בארץ.

החובה לחגור חגורת בטיחות נועדה להגן על הנוסעים ברכב, על כן מן הראוי היה שכל נהג נוסע יחגור עצמו בחגורת בטיחות גם מבלי שהמחוקק חייב זאת. לפיכך, עצם העובדה כי יצרן הרכב התקין חגורות בטיחות ברכב, המסקנה הנובעת מכך היא כי על הנוסעים ברכב זה לחגור חגורות בטיחות, שכן הם מיועדות להגן על הנוסעים. 

מי פטור מהחובה לחגור חגורת בטיחות?

 

פטור מחגירת חגורת-בטיחות, נקבע בתקנה 83ג לתקנות התעבורה. 
 
תקנות 83ג(2) ו-(3) קובעות:
  
"(2)    הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;
 (3)     אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:
 (א)      מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;
 (ב)       מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;
 (ג)       כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ. "