רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

נהיגה ללא ביטוח

סעיף 2א לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע כדלקמן:

מהי חובת פוליסה ביטוח?

 
2. (א) בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.

 

מה העונש הקבוע בחוק על עבירת של נהיגה ללא ביטוח?

 

 

 
(ב) העובר על הוראות סעיף-קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 750 לירות, ורשאי בית-המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון-נהיגה כאמור בסעיף 36א לפקודת התעבורה, ( פסילה לכל דרגות הרישיון שיש לעובר העבירה )
 
או לפסלו מקבל או מהחזיק רשיון-רכב לסוג מסויים של רכב או לרכב מסויים, לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חודש, זולת אם ראה להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר מנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין; תחילת הפסילה וחישוב תקופתה יהיו כאמור בסעיף 42 לפקודת התעבורה.
 
(ג) מי שנפסל עקב הרשעה לפי סעיף נהיגה ללא ביטוח, יראוהו לענין פקודת התעבורה כאילו נפסל לפי הוראותיה.
 
הדרישה לגבי פוליסה [תיקונים: התשל"ה, התשמ"ה, התשנ"א, התשנ"ה, התשנ"ה (מס' 2), התשנ"ח, התשנ"ח (מס' 2)] 
 
חיפשת עורך דין העוסק בדיני נסיעה ללא ביטוח? לחץ/י יעוץ משפטי