רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

נהיגה ללא רישיון

תעבורה - נהיגה ללא רישיון :

דיני תעבורה - איסור נהיגה ללא רישיון

לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר  מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.

  •  בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי כאמור לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים  הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
  • לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.
 

נהיגה ללא רשיון רכב

 
 לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רשיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה; ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
 
חיפשת עורך דין תעבורה המתמחה בנושא - נהיגה ללא רשיון ? לחץ/י יעוץ משפטי
 
 
 
 
תקופת תקפו של רשיון רכב
 
  • רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה שנקבעה בתקנות ובלבד שלא תעלה על שנה אחת; לרכב עבודה, לטרקטור, או לרכב שלפי מבנהו אין מהירותו עולה על ארבעים וחמישה קילומטר לשעה, מותר ליתן או לחדש את הרשיון לתקופה שנקבעה בתקנות ושלא  תעלה על שתי שנים.
  • בחידוש רשיון רכב יתחיל תקפו של הרשיון המחודש מהיום האחרון לתקופת תקפו  הקודמת.
  • בעד רשיון רכב או חידושו תשולם האגרה שנקבעה בתקנות.
 

מה העונש בגין  עבירות אלו?

העונש הצפוי בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה יכול לכלול גם תקופת מאסר, שלילת רישיון ארוכה וקנס. תקופת המינימום לפסילת רישיון הנהיגה היא לתקופה של 3 שנים.
 
הבהרה,
 

החוק מבחין בין מקרה שלנהג הרכב לא היה לו רישיון נהיגה בכלל על סוג הרכב שבו נהג לבין מקרה שנהג הרכב שנתפס נהג ללא רשיון נהיגה בתוקף.

 

חיפשת עורך דין תעבורה המתמחה בנושא נהיגה ללא רשיון ? לחץ/י יעוץ משפטי