רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

חובת הליווי לנהג חדש

נהג חדש - חובת ליווי ומספר נוסעים ברכב:

סעיף 12א לפקודת התעבורה קובע כדלקמן:

רשיון נהיגה לנוהג חדש 

  • רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.
  • רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רישיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות  סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א).
  •  האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת  של פקודה זו.
  • לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב  מנועי.

מהי חובת הליווי?

 חובת ליווי

  • בסעיף זה, "מלווה" - מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו3- שנים לפחות - אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.
  • לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.
  • התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).
  • רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).
  •  הוראות סעיף זה לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.
 

יצויין כי מכוח סעיף 38 לפקודת התעבורה הרשעה על עבירה של נהיגה ללא מלווה דינה, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים.

חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי

מהותה של חובת הליווי לנוהג חדש

סעיף 12א(א) לפקודת התעבורה קובע, כי רשיון שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי, תוקפו יהיה מוגבל לשנתיים ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

בבג"צ 6892/93 פוזנר נ' רשות הרישוי, פ"ד מח(3)221 נדונה תכליתה של ההוראה ועולה כי נועדה היא ליצור הסדר המאפשר במשך פרק זמן מסוים בחינת התנהגותו של נהג חדש.

בחינת הצעת החוק המוסיפה את דרישת הליווי מגלה :

מטרתה העיקרית של ההוראה המוצעת להדריך את הנוהג החדש ולשפר את דרכי נהיגתו".

מגמה זו עולה גם מדברי הכנסת ( דברי כנסת ל"ה 20.7.98 עמ' 9387) , לפיהם רואים במלווה גורם ממתן שנותן עצות ועוזר להקנות הרגלי נהיגה נכונים .

כך בפסק דינה של כב' השופטת מ. שריר ת"א ( הרצליה) 7481/98 גרינברג נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ( לא פורסם) בו נקבע כי משנהג התובע ברכב ללא הגה כוח בניגוד לתנאי ברשיון, שהגביל את הנוהג לנהיגה ברכב עם הגה כוח, לא היה בידו רשיון נהיגה תקף לנהיגת כלי הרכב המעורב בתאונה. למסקנה זו הגיע בית המשפט לאור העובדה כי מדובר בכשירות התובע לנהוג ולא במחדל פורמאלי.

גם בת.א (ת"א) 58922/94 עשור נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ( לא פורסם) נשענת קביעתה של כב' השופטת ד. קרת  על הגבלה רפואית. שם נקבע כי אדם אשר איננו מרכיב משקפיים בעת הנהיגה, כשחלה עליו החובה לעשות זאת על פי רשיון הנהיגה, נוהג ללא רשיון נהיגה:

" נהיגה בניגוד לתנאי, שנועד להבטיח את כשירותו הבריאותית של הנוהג, יורד לשורש תקפותו של רשיון הנהיגה ומי שאינו ממלא אחריו, כמוהו כחסר מיומנות לנהוג את כלי הרכב".

 
כמה נוסעים מותר לנהג חדש להעלות איתו ברכב?

12א2.  הגבלת מספר נוסעים לנוהג חדש

נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.
 
חיפשת עורך דין העוסק בדיני תעבורה? לחץ/י יעוץ משפטי