רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

תעבורה- התיישנות קנסות או דוחות

 

בפרשת פסי נ' מדינת ישראל המערער עבר עבירות קנס שהן עבירות תנועה מסוג ברירת
משפט. המערער לא שילם את הקנסות ובשל כך סירבה רשות הרישוי לחדש את רשיון הנהיגה שלו.

 

 

 

המערער לא השלים עם הגזירה ופנה לבית המשפט לתעבורה בבקשה לביטול הקנסות מפאת התיישנותם. בית המשפט לתעבורה קבע, כי אין הוא מוסמך לדון בבקשה. על כך הגיש המערער ערעור לבית המשפט המחוזי. ערעורו נדחה. בית המשפט המחוזי פסק, כי העניין יובא בפני בית המשפט המוסמך, שהוא - בהתחשב בסעד המתבקש - בית משפט השלום. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

 

 

 

 

להלן תמצית מפסק דינה של כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן לעניין התיישנות קנס תעבורה:

 

עבירת תעבורה שעונשה קנס נקבעה בסעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב1982- כ"עבירת ברירת משפט". כאשר נעברת עבירת ברירת משפט, ניתנת הבחירה למקבל הודעת תשלום קנס, לשלמו, או להגיש לתובע בקשה לביטול ההודעה, או להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בבית משפט לתעבורה (סעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי). המערער לפנינו לא עשה אף אחד מאלה. לא שולם הקנס ולא ניתנה הודעה על רצון להישפט על העבירה בבית משפט, מחויב מי שאליו הופנתה ההודעה בתשלום כפל הקנס (סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי).

שילם מקבל ההודעה את הקנס, "רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו" (סעיף 229(ח) לחוק סדר הדין הפלילי). אין הוראה בחוק הקובעת מה דינו של מי שאינו משלם את הקנס, אינו מבקש לבטלו ואינו מודיע על רצונו להישפט, אולם נקבע בפסיקת בית משפט זה לא מכבר, כי רואים את מקבל הודעת תשלום הקנס כמי שהורשע בדינו, במועד בו הוא מחויב בתשלום כפל הקנס (בג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נ' עירית תל-אביב (טרם פורסם)). ממועד זה הופך החיוב בקנס לחלוט ובו מתחילה תקופת ההתיישנות (שם, סעיף 5 לפסק דינו של השופט מצא). לפיכך, אין להבדיל בין עונש קנס שהוטל בפסק דין ובין עונש קנס שהוטל מכוח הודעת תשלום קנס, שלא ביקשו להישפט על העבירה הקבועה בה.

 

 למי אם כן, נתונה הסמכות לדון בהתיישנות עונשים?

 

 הוראת התיישנות עונשים קבועה בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי הקובע לאמור:

"עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו -

 (1) בפשע - עשרים שנים;

 (2) בעוון - עשר שנים;

 (3) בחטא - שלוש שנים;"

קנס שלא שולם במועדו - הן זה המוטל על פי הודעת קנס והן זה המוטל בעקבות הרשעה בבית משפט - נגבה על פי פקודת המסים (גבייה) ככל מס אחר וזאת, על פי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז1977-. הן בפקודת המסים (גבייה) והן בחוק סדר הדין הפלילי, אין כל הוראה המסדירה את אופן העלאת טענת התיישנותו של  עונש והקובעת איזו ערכאה מוסמכת לדון בטענה כזו. בפסיקת בתי המשפט השלום והמחוזי שנדרשו לסוגיה, מסתמנות עמדות שונות וניתן למצוא בה תשובות שונות לשאלה שלפנינו. בית משפט זה טרם אמר את דברו בסוגיה זו.

ניתן להעלות שלוש אפשרויות באשר לערכאה המוסמכת לדון בהתיישנותו של קנס שהוטל בגין עבירת תעבורה שלא נשפטו עליה: האחת, בית המשפט לתעבורה; השניה, בית המשפט האזרחי; השלישית, בית המשפט הגבוה לצדק. לבחינת אפשרויות אלה אפנה עתה.

יש הגורסים, כי הסמכות לדון בטענת התיישנותו של קנס נתונה לבית המשפט לתעבורה, המוסמך לשפוט את מקבל הודעת תשלום הקנס ולחייבו בתשלום הקנס. גישה זו אינה נקיה מספקות. ראשית, כאמור לעיל, קנס שהוטל בהודעת תשלום קנס על עבירת ברירת משפט, כמוהו כפסק דין מרשיע של בית משפט לתעבורה שהטיל על המורשע עונש קנס. כפי שאין בית משפט שסיים מלאכתו נדרש לפסק הדין שנתן בהעדר הוראה חוקית מפורשת (ראו: ע"פ 1100/91 מדינת ישראל נ' מחמד עלי חן ג'עפרי, פ"ד מז(1) 418, 430), כך - מקל וחומר - שאין הוא נדרש להליכים של ביצוע פסק הדין שנתן, ובמקרה דנן, גביית הקנס. כלל זה יפה, הן לגבי בית משפט שדן בעניינים פליליים והן לגבי בית משפט שדן בעניינים אזרחיים. קיימות הוראות מפורשות המקנות סמכות לבית משפט להידרש בשנית - במקרים מיוחדים - לפסק דין שניתן על ידו (סעיף 87 לחוק העונשין, המקנה סמכות לבית המשפט לדחות את מועד ביצוע העונש, וסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-, המקנה סמכות לבית המשפט לתקן טעות שנפלה בפסק הדין). אין הוראה מפורשת בחוק כלשהו המקנה סמכות לבית המשפט לתעבורה לדון בטענת התיישנותו של עונש. משכך ולאור העיקרון האמור, אין בית המשפט לתעבורה מוסמך לדון בטענת התיישנות של קנס שנגזר על פי פסק דין שנתן ושל קנס שהוטל על פי הודעת תשלום קנס, שכמוהו כעונש שנגזר בבית המשפט לתעבורה.

 שנית, גביית קנס שלא שולם במועדו נעשית על פי פקודת המסים (גבייה), כאילו היה מס. לפיכך, הואיל ומדובר בשלב של הוצאתו לפועל של עונש הקנס שהושת, שבמסגרתו נטענת טענת התיישנות, לא ראוי שהוא יטופל על ידי בית משפט שגדר סמכותו הוא טיפול בעניינים פליליים בלבד.

שלישית, בקשה להצהיר על התיישנותו של עונש קנס היא במהותה בקשה למתן סעד הצהרתי ועל פי סעיף 75 לחוק בתי המשפט, הסמכות להעניק סעד הצהרתי מוגבלת לבית משפט הדן בעניין אזרחי.

 רביעית, נושא ההתיישנות מעלה שאלות שונות, הן במישור המשפטי והן במישור העובדתי. הברור העובדתי של סוגיית ההתיישנות יפה לבית המשפט האזרחי לערכאותיו. חיזוק לאופיה האזרחי של הסוגיה ניתן למצוא בעובדה, כי בהליך של ברור סוגיית התיישנותו של העונש, אין התביעה המשטרתית - שהיא המייצגת את המדינה המאשימה בהליך פלילי - מוסמכת לייצגה עוד ועל פי סעיף 4 לחוק לתיקון סדרי הדין (המדינה כבעל דין), תשי"ח1958-, המדינה תיוצג על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

 לאור האמור, אין אני סבורה כי בית המשפט לתעבורה מוסמך לדון בהתיישנותם של הקנסות שבענייננו.

 לסיכום לדעת כב' השופטת, כי על עניינו של המערער להתברר בפני בית משפט אזרחי, על פי הסעד המבוקש, הוא בית משפט השלום. הסעד ההצהרתי המתבקש בענייננו, הוא מסוג הסעדים אותם מוסמך בית משפט זה ליתן ובידיו מצויים הכלים לערוך את הברור הנדרש לצורך הכרעה בטענת ההתיישנות.