רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

פסילה מנהלית

פסילה בידי קצין משטרה - פסילה מנהלית

פסילה מנהלית - בסעיף זה, "קצין משטרה" - קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה  או ליטול ממנו את רשיון הנהיגה שלו.

אם  נטל השוטר את רשיון הנהיגה כאמור, יתן לנהג אישור על נטילת הרשיון וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שיקבע, בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רשיון הנהיגה שלו. אישור שניתן כאמור יראו אותו כרשיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג בפני קצין המשטרה.

חיפשת עורך דין העוסק בשלילה מנהלית? לחץ/י יעוץ משפטי

מתי יפסל רשיונך ל30, 60 או 90 יום?

 
אם היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה  ינהג כלהלן, לפי הענין:
  • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם - יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון  נהיגה לתקופה של 90 ימים;
  • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש - רשאי הוא לפסול  את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
  • בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית - רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק  ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
 
 

להלן העבירות אשר בגינן רשאי קצין משטרה לפסול את רשיונך ל- 30 יום:

 
 
אי מתן זכות קדימה,  נהג חדש ללא מלווה ונהג חדש המסיע נוסעים מעל המותר,  נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או אלכוהול,  עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה,  עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף,  מהירות שאינה ברירת משפט (מעל 80 קמ"ש בדרך עירונית ומעל 130 קמ"ש בדרך בינעירונית. מכל מהירות נמדדת יש לבצע הפחתה של 5 קמ"ש, אי עצירה לפני מפגש עם מסילת ברזל,   סיכון הולך רגל החותה במעבר חצייה...
 
 

מה יקרה אם לא הגעתי לקצין המשטרה?

 
 
לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור, רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לפי  גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רשיון נהיגה  ויחולו עליו הוראות סעיף 67. פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רשיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.
 
בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במנין התקופה שחלפה עד מסירת הרשיון לרשות  שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה. בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרשיון, רשאי להאריך את השלילה המנהלית עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.
 
 

באלו מקרים יוחזר רשיון הנהיגה?

 
קצין משטרה כאמור יחזיר רשיון נהיגה למי שנפסל מהחזיק,  אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון.
 
 

איך ניתן לבטל את הפסילה?

 
 
מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה.
 
ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע  שביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור.
 

עיון חוזר וערר

 
 
החלטת בית המשפט ניתנת לעיון חוזר ולערר בדרך הקבועה בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, לענין צו שניתן בבקשה לשחרור בערובה כאילו היתה צו כאמור; שופט המעיין בבקשה כאמור רשאי לקיים את ההחלטה הקודמת, לשנותה או לבטלה, או לתת במקומה החלטה אחרת אשר בית המשפט האמור היה מוסמך לתיתה, או להחזיר את הענין אל בית המשפט האמור, למתן החלטה אחרת על  ידיו.

 ביטול פסילה מנהלית

 
עברו שלושה חדשים מיום שנפסל בעל הרשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל שבגללם נפסל - תבוטל הפסילה, אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, להאריך  את מועד הפסילה לתקופה שיקבע.
 
אם עברו ששה חדשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא ניתן פסק-דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל - בטלה הפסילה, אם לא הורה בית  המשפט הוראה אחרת.
 
 
 
חיפשת עורך דין העוסק בפסילה מנהלית? לחץ/י יעוץ משפטי