רח' ז`בוטינסקי 35, רמת גן | טל': 072-3340454 | פקס': 03-6246259
משרד עורכי דין תעבורה - אלעד שור

תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), תש"מ-1980

תקנות התעבורה

(סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), תש"ם-1980

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז - 1957, אני מתקין תקנות אלה:

 1. הגשת הערעור וסימונו
  (א) ערעור על החלטת רשות הרישוי לפי סעיפים 51 עד 54 לפקודת התעבורה, יוגש בכתב למשרד הרישום של בית המשפט המחוזי שבאזור מגוריו של המערער.
  (ב) משהוגש כתב הערעור יסומן תאריך ההגשה בגוף הכתב.
 2. כתב ערעור
  (א) כתב הערעור יוגש בחמישה עותקים, ייחתם בידי המערער או בא כוחו, ויפורטו בו - (1) שמו ומענו של המערער; (2) שמו של המשיב;
  (3) שם הרשות שעל החלטתה מערערים;
  (4) יום מתן ההחלטה, ואם ניתנה בפני המערער או בא-כוחו או לא;
  (5) המועד שהומצא למערער העתק ההחלטה, אם ניתנה שלא בפני ואו בפני בא-כוחו;
  (6) נימוקי הערעור;
  (7) הסעד המבוקש.
  (ב) לכל עותק מכתב הערעור, יצורף העתק של ההחלטה שעליה מערערים וכן תצהיר לאימות העובדות שעליהן מסתמך המערער.
 3. מען הצדדים
  (א) מענו של המערער לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה כפי שצוין בכתב הערעור.
  (ב) מענו של המשיב לצורך המצאת כתבי בי-דין יהיה משרד הרשות שנתנה את ההחלטה שעליה מערערים.
 4. מסירת כתב הערעור
  משהוגש כתב הערעור יימסר עותק ממנו למשיב.
 5. פסול כתב ערעור
  כתב ערעור שלא נתקיימו בו הוראה מהוראות תקנות 2 ו-3 לא יקובל על ידי משרד הרישום של בית המשפט המחוזי אולם משנתקבל כתב הערעור, לא יפסול אותו בית המשפט על יסוד אי- קיום הוראה כאמור, אלא אם כתב הערעור אינו מגלה כל נקודה שבמחלוקת.
 6. שמיעת הערעור
  משנמסר למשיב עותק כתב הערעור, יקבע רשם בית המשפט המחוזי מועד לשמיעת הערעור ויודיע על כך לבעלי הדין.
 7. נוכחות המערער
  לא התיצב המערער או בא-כוחו במועד שנקבע לשמיעת הערעור, רשאי בית המשפט לבטל את
  הערעור או לדחות את שמיעתו, ואם התייצב היועץ המשפטי לממשלה או נציגו - רשאי בית המשפט לדון בערעור, ולתת פסק דין אף שלא בפני המערער.
 8. סדרי שמיעת המערער
  על שמיעת הערעור, מתן פסק הדין ויתר הענינים שלא הוסדרו בתקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
 9. ביטול ערעור
  עד למתן פסק-הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק הימנה למשיב, או על ידי הודעה בעל-פה בשעת שמיעת הערעור; משנעשה כן, בטל הערעור, והמערער ישלם למשיב על פי בקשתו את ההוצאות שיקבע בית המשפט.
 10. מסירת הודעות
  המצאת הודעות ומסמכים בערעור תיעשה לפי כללי המסירה שבתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
 11. תחילה
  תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן ברשומות.